Ordensregler

Ordensregler

Ordensregler for HF-Grønland Korsør

Marts 2017

 

1:

Fællesgangene skal renholdes og det påhviler hvert enkelt medlem at renholde vejen ud for medlemmets have, til vejens midte. Haverne skal renholdes, papir og lignende må ikke smides på veje, fællesarealer samt de foreningens tilstødende arealer. Overtrædelse af dette kan medføre opsigelse i henhold til § 7 stk. 3 i lejekontrakten.

 

2:

Lysthuse, materialeskure og lignende som opføres på parcellen skal være pæne og tækkelige og overholde bygningsregulativet, campingvogne og skurvogne må ikke opsættes på parcellen, carporte og overdækkede parkeringspladser må ej eller forefindes, walkie-talkie antenner må ikke opsættes.

Små vindmøller til strømforsyning i et enkelt hus kan opføres, når de overholder følgende bestemmelser:

Vingediameter må ikke overstige 86 cm.

Højden over kolonihavehusets tag må ikke overstige 1 m.

Møllerne skal opsættes i forbindelse med en bygning og ikke fritstående på master eller lignende, inden opførelse skal der foreligge tegninger som Haveforeningen skal godkende. Overtrædelse af dette kan medføre opsigelse i henhold til § 7 stk. 3 i lejekontrakten.

 

3:

Husdyrhold er ikke tilladt, hund der medtages i foreningen skal føres i snor, overtrædelse af dette kan medføre opsigelse i henhold til § 7 stk. 3 i lejekontrakten.

Der må opføres et fuglevoliere/bur jf. vores fælleskontrakt med Slagelse Kommune. Byggeriet skal holdes inden for den samlede bebyggelse på 56 m2, projektet skal godkendes af bestyrelsen før det kan sættes i gang og ved færdiggørelse. Det skal bygges sådan, at der ikke kan ske indtrængen af skadedyr, foder og gødning skal opbevares i lukkede beholdere, der må i voliere/buret kun holdes tamfugle, fugle der ikke kan være til gener for omkringliggende naboer, og de må ikke lukkes ud uden for voliere/buret.

 

4:

Klipning af hækkene påhviler lejeren og foretages en gang om året, senest d.23. juni. Hæk mod vej holdes i en højde af 150 cm., mellem hæk minimum 125 cm. og maksimum 150 cm., beplantning følger hegnsloven, overtrædelse af dette kan medføre opsigelse i henhold til § 7 stk. 3 i lejekontrakten.

 

5:

Kørsel på foreningens område med bil, knallert eller cykel skal altid afpasses efter forholdene og må ikke overstige 15 km. i timen. Overtrædelse af dette kan medføre opsigelse i henhold til § 7 stk. 3 i lejekontrakten. Stamvejen afspærres hvert efterår og åbnes først igen til foråret, når vejr og vej forholdene er dertil.

 

6:

Brug af skydevåben i foreningen er ikke tilladt. Radio/kassette/pc/tv må ikke virke støjende, således at de er til gene for naboerne, overtrædelse af dette kan medføre opsigelse i henhold til § 7 stk. 3 i lejekontrakten.

 

7:

Der kan lægges depositum for nøgle til toiletter i foreningshus for tiden 200,00 kr. samt nøgle til bom for tiden 300,00 kr.

 

8:

Afbrænding af haveaffald er totalt forbudt, også ved benyttelse af havepejse og bål steder. Overtrædelse af dette vil medføre politianmeldelse. Motordrevne redskaber, herunder generatorer må ikke anvendes på lørdage efter kl. 12.00 samt hele dagen på søn/helligdage i tiden fra 1. maj til 30. september. Overtrædelse af dette kan medføre opsigelse i henhold til § 7 st. 3 i lejekontrakten.

 

 

 

9:

Bygningerne må kun anvendes til nat ophold i sommerhalvåret 31. marts til 30. september, og herudover kun til kortvarige ophold som weekends og lignende.

Fremleje af have og / eller hus er ikke tilladt, overtrædelse af dette kan medføre opsigelse i henhold til § 7 stk. 3 i lejekontrakten.

 

10:

Skorstene opført i sten eller andet materiale må kun opføres/bruges når skriftlig tilladelse ligger fra Slagelse Kommune/skorstensfejer og Haveforeningens bestyrelse. Fyring i kakkelovn/brændeovn er tilladt hele året med almindeligt træ eller energikoks, afbrænding af andet brændbart kan medføre opsigelse i henhold til § 7 stk. 3 i lejekontrakten.

Vandforsyningen til foreningen lukkes i perioden 01. november til 01. marts.

Bestyrelsen kan indføre dato for vanding, hvis nødvendigt efter påbud fra Kommunen.

Hvert år opkræves et beløb svarende til 6 kubikmeter vand. Beløbet bliver særskilt opkrævet men kan betales på samme måde som havelejen.

Aflæsning af målere foretages af bestyrelsen medio oktober, afregning vil foreligge medio november. Ved brud på vandmåler bestilles en ny hos kassereren.

Ved have salg/køb aflæses vandmåleren i fællesskab af forening samt sælger og køber. Afregning til sælger samt opkrævning til køber sker i efterfølgende måned efter have overdragelsen.

 

11:

Foreningens bestyrelse kan lade arbejde udføre på medlemmernes vegne, såfremt der er tale om brud på ordensregler eller foreningens vedtægter, og opkræve den medgående udgift hos det medlem, som har givet anledning til arbejdets udførelse, og efter det skriftligt er påtalt af bestyrelsen.

 

12:

Bestyrelsen kan indkalde til fællesarbejde i henhold til § 9 i vedtægterne, og kan foregå i tiden 1. maj til 30. september. Opslag om tidspunkt og arbejde vil være at finde på opslagstavlen.

Der opkræves 100 kr. pr. halve år i forbindelse med havelejen (første gang juli 2017). Ved deltagelse i fællesarbejde vil havelejer få 200kr. tilbage, dog maks. en gang pr. år. Første udbetaling sker i 2018.

 

13:

Der må på hvert havelod opføres et kolonihavehus og udhus med et samlet areal på højst 56 m2. samt et drivhus på max 10 m2. Bygningernes højde må ikke overstige 3 m. til tagskægget og 5 m. til tagrygning, dog tillades en tv antenne i forbindelse med byggeriet på højst 1 m. over tagryg.

Bygningerne må kun opføres i en etage. Bygningerne skal opføres i lette materialer, som ikke virker skæmmende på omgivelserne og de skal anbringes mindst 2,5 m. fra haveskel. Murede og pudsede vægge må ikke forekomme. Farverne må ikke virke skæmmende på omgivelserne og skal holdes i jordfarve.

Før et byggeri påbegyndes skal der ansøges om tilladelse med tegning hos bestyrelsen. Ibrugtagningstilladelse skal gives af bestyrelsen.

 

14:

Ved bortkomst af denne mappe erholder havelejeren udgiften til en ny mappe med 100,00 kr.

 

15:

Det påhviler havelejer at sætte en postkasse op med synligt havenummer ved indgang/havelågen. Ved manglende postkasse og havenummer kan bestyrelsen opsige lejemålet i henhold til § 7 stk. 3 i lejekontrakten.

 

 

Vedtaget d. 12.03.2017

Formand Thomas Stege


Design & Illustration: FauerWeb

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk