Referat Generalforsamling 12/03-2017

Referat Fra H/F Grønland Generalforsamling 2017 d. 12/03-2017

Tilstede var rep. Fra 40 haver , 1 gik før tid

 1. Valg af dirigent og referent.

Formanden bød de fremmødte velkommen og spurgte om forslag til dirigent, da der ikke var andre foreslog formanden Klaus fra H/F Fægangen , dette blev godkendt.

Næstformand i H/F Grønland påtog sig hvervet som referent da der ikke var andre der meldte sig.

Dirigenten spurgte hvorvidt generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indkaldt, der var 1 have der ikke havde modtaget indkaldelsen rettidigt , men ville ikke anfægte at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Dagsorden blev gennemgået og der blev fremsat kritik af pkt. 10 da et medlem ikke mente at dette var lovligt,hvorefter formanden forsvarede pkt 10. Efter en kort debat blev det besluttet at slette pkt. 10

Have nr. 4 , 60 , 118 blev udnævnt til stemmetællere.

 1. Beretning

Formanden afgav beretning for det forgangne år, Hvor formanden Bl.a understregede at selvom bestyrelsens medlemmer er meget forskellige har den arbejdet for foreningens bedste i det sidste år. Kassebeholdningen er blevet 3 x ,dette som et resultat at man er er begyndt at hive udeståender hos medlemmerne hjem i væsentligt større omfang end det har været tidligere.Det er noget nær det bedste regnskab i 15 år.

Formanden nævne også den tragiske hændelse der skete sidste sommer hvor Emilie forsvandt, og roste medlemmerne for deres forståelse og villighed til at lade både offentligheden og myndighederne få adgang til vores haver.

Vores veje blev også nævnt og igen opfordrede formanden til at man får udbedret sin del af vejen hurtigst muligt. Formanden har haft kontakt til en entreprenør for at få et tilbud på renovering af vejene, og det ville ligge i omegnen af 30.000 kr at gøre dette.

Indsatsen til fællesarbejdsdagene blev nævnt og man var meget tilfreds med hvordan de var forløbet.

Målet for i år skal være at få frisket foreningen op , med bl.a nye infotavler nye hække hvor der mangler og fælleshuset.

Generalforsamling tog formandens beretning til efterretning.

 1. Årsregnskab

Kasserer fremlagde regnskab for året og det afstedkom flere spørgsmål bl.a

1 Regnskab burde have været sendt med sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

2 Aktiver/passiver har alle betalt haveleje , da det ikke fremgår af regnskabet at der skyldes haveleje .

3 Er der nogen der skylder for hele året ?

4 Udgiftsposter burde være mere udspecificeret.

5 Skal Betalingsservice droppes ?

Svar på spørgsmål

1 Det tages til efterretning.

2 Kasseren vil gerne medgive at regnskabet kunne være overskueligt på indtægt og udgifts siden

3 De der skyldte have og har gjort det i mere end et par måneder er blevet opsagt som en del af foreningens nye politik omkring skyldig haveleje.

4 Igen kan kasseren kun medgive at regnskabet kunne være mere udspecificeret.

Regnskab blev godkendt.

 1. Indkomne Forslag.

1 Forslag frabestyrelsen omkring opkrævning af 100 kr pr. ½ år til dækning af evt. Udeblivelse fra fælles arbejdsdage, de 200 kr bliver tilbagebetalt ved fremmøde på fællesarbejds dagen.

Forslag vedtaget med 31 stemmer for 7 imod og 1 blank stemme

Beløbet opkræves 1 gang med 2 ½ års leje 2017 og vil blive tilbagebetalt til fællesarbejdsdage i 2018.

2 Forslag fra have 45

Ændring af pkt.10 i ordensregler vedrørende lukning af vand i vinterhalvåret 1. nov – 31 Mar.

Ændring af teksten

Vandforsyning til sideveje lukkes i perioden 01 Nov til 01 Marts

Ændres til

Vandforsyningen til foreningen lukkes i perioden 01 Nov. Til 01 Marts

Forslag vedtaget med 20 for og 19 imod0

 1. Budget

Formanden fremlagde budget for det kommende år

Der var flere spørgsmål til budgettet bl.a

1 Hvor er sk forsyning på budgettet

2 Verserende retssager , er der taget forbehold i budgettet for disse

3 Hvorfor er der kun budgetteret med 5000 i indtægt fra udlejning af foreneingshus mod 25000 sidste år.

Svar på spørgsmål.

1 Da SK forsynings udgiften er afhænging af hvor meget vand de enkelte medlemmer bruger er det ikke nødvendigt at budgettere med dette , da forbrug af strøm og vand i foreningshuset er det som foreningen betaler selv . udgifter derudover kommer ind som indtægter fra medlemmerne.

 1. nej der er betalt advokat salær år.
 2. Budgettet er forsigtigt anlagt ud fra at når der lukkes for vandet til sideveje er der i sagens natur også lukket til foreningshuset , og kan derfor ikke lejes ud.

Budgettet taget til efterretning af generalforsamlingen.

 1. Valg af Kasserer

Nuværende kasserer ønsker ikke genvalg

Have nr 34 Connie og have 95 ønsker at stille op til posten som kasserer

Have nr 34 bliver valgt med 29 stemmer imod 8 til have 95

 1. Valg af bestyrelsemedlemmer og supplanter m.m

På valg

have 101 ønsker ikke genvalg

Have 25 ønsker genvalg

Have nr 5 og have nr 58 ønsker at stille op

Have nr 5 Per valgt til bestyrelsen med 20 stemmer mod have nr 58 med 15 stemmer (2 blanke )

Have nr 25 Thomas genvalgt uden afsteming

Supplanter

Have nr 95 Birla og have nr 51 Stig valgt som supplanter til bestyrelsen

 1. Valg af interne revisorer og revisor supplanter.

Revisor 1 år. Have 115 Afrim valgt som revisor

Revisor supplanter

Have 51 Kirsten valgt for 1 år

Have 4   Daniel   Valgt for 2 år

 1. Valg af havemand og flaggast

Havemand

Som havemand vælges have 101 igen

Flaggast

Have 51 Stig er ny flaggast

 1. Pkt 10 besluttet fjernet af generalforsamlingen.
 1. Evt.

Spørgsmål omkring rotter

Formanden gjorde opmærksom på at man skal selv kontakte rottefængeren i Slagelse kommune, dette er gratis men man har pligt til at gøre det hvis man har konstanteret rotter i haven.

Spørgsmål omkring bestyrelsens adgang til medlemmernes haver, om det er lovligt at nægte nogen fra bestyrelsen adgang.

Bestyrelsen har altid adgang med 3 dages varsel dog ved pludselige hændelser som rørbrud brand m.m har bestyrelsesmedlemmer altid ret til adgang.

Spørgsmål om verserende byggesager .

Bliver der gjort noget ved de byggesager der har afventet den nye kontrakt ?

Der vil blive taget hånd om de sager som har afventet udfaldet af kontraktforhandlinger med kommunen

Spørgmål omkring hvornår toiletter i foreningshuset åbnes

Bestyrelsen mener at toiletter skal åbnes sammen med bommen ca 1 Marts

Spørgsmål omkring have 54 ang. Oprydning.

Der er blevet ryddet ud inde i huset så det er rimeligt eller ihvertfald ikke sundhedsskadeligt at være derinde og mht. Til det udvendige så må det være de nye der køber huset der må rydde det sidste , det er sat så lavt i vurdering at det er rimeligt at køber selv rydder grunden for div.

Det blev diskuteret hvorvidt man ikke gøre mere for at generelt forskønne haveforeningen,

Dette var der bred tilslutning til men som bestyrelsen ser det skal det ikke ligge foreningen til last at enkelte haver ikke har tid/overskud til at rydde op , ved at f.eks bestilling af en container.

Der var flere som gerne vil hjælpe med at få ryddet op i bl.a have 54 og andre steder og var villige til at hjælpe med at køre affald væk for andre hvis de ikke selv har mulighed for det.

Bestyrelsen er også positivt indstillet til at yde lidt forplejning hvis der kan dannes en arbejdsgruppe eller lign. Til dette formål.

Ingen kommentarer endnu

Skriv et svar


Design & Illustration: FauerWeb

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk